Điều lệ đăng bài của thư khố
Chúng tôi không nhập kho các bài có những lời lẽ mạ lỵ, hạ nhục, phỉ báng các Nhân Vật. Các bài sưu tầm xin ghi rõ xuất xứ, đặc biệt là các bài về các anh thư, nữ lưu nuớc Việt...